woensdag 18 juli 2012

Gebed van Fanciscus van Assisi, verschillende vertalingen / Prayer of Fanciscus van Assisi, various translations

Er zijn vele vertalingen van dit prachtige gebed.
De eerste heb ik zelf samengesteld uit vertalingen die mij het meeste aanspraken, aangevuld met vertalingen uit de oorsponkelijke Franse versie.
Verderop meer vertalingen.

Heer, 

maak van mij een instrument van uw vrede.

Laat mij waar haat is, liefde inbrengen;

waar wonden zijn, vergeving;

waar verdeeldheid is, eenheid;
waar dwaling is, waarheid;


waar twijfel is vertrouwen;
waar wanhoop is, hoop; 

waar duisternis is, uw licht;
waar verdriet is, vreugde.

O Meester,
laat mij niet zozeer zoek
en
getroost te wórden, als wel te troosten;

begrepen te wórden, als wel te begrijpen;
bemind te wórden, als wel te beminnen.Want het is in geven dat wij ontvangen;

het is in zichzelf vergeten dat wij vinden;

het is in vergeven dat wij vergeven worden:

het is in sterven dat wij herboren worden in het eeuwige leven.

De orginele versie uit het Frans.
French publication La Clochette in 1912.
Publication Française La Clochette, 1912

Seigneur,
faites de moi un instrument de votre paix.
Là où il y a de la haine, que je mette l'amour.
Là où il y a l'offense, que je mette le pardon.
Là où il y a la discorde, que je mette l'union.
Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité.
Là où il y a le doute, que je mette la foi.
Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance.
Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière.
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.

Ô Maître,
que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler,
à être compris qu'à comprendre,
à être aimé qu'à aimer,
 
car c'est en donnant qu'on reçoit,
c'est en s'oubliant qu'on trouve,
c'est en pardonnant qu'on est pardonné,
c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie.

klik op "lees verder" voor meer versies en vertalingen
click "lees verder" for more versions

SitaRam SitaRam
Hans(uman)
www.kirtan.nu
www.dezingendeziel.nl
www.dansenmetdegoden.nlHeer, maak me tot een instrument van uw vrede.
Laat me liefde zaaien waar haat is,

vergeving waar men elkaar kwetst,

geloof waar twijfel is,
hoop waar wanhoop is,
licht waar duisternis heerst,
vreugde waar droefheid is.O goddelijke meester, geef toch

dat ik er meer naar streef
te troosten dan getroost te worden,
t
e begrijpen dan begrepen te worden,

te beminnen dan bemind te worden.

Want door te geven ontvangen wij,

door te vergeven verkrijgen wij vergeving,

en door te sterven worden we

tot eeuwig leven geboren.

==
Heer; maak me tot een instrument
van uw vrede tussen de mensen.
Waar haat is, laat me Liefde brengen.
Waar onrecht is, laat me Vergeving brengen.
Waar tweedracht is, laat me Eenheid brengen.
Waar dwaling is, laat me Waarheid brengen.
Waar twijfel is, laat me Geloof brengen.
Waar wanhoop is, laat me Hoop brengen.
Waar droefheid is, laat me Vreugde brengen.

Goede Meester; schenk me de genade
liever te troosten, dan getroost te worden;
liever te begrijpen, dan begrepen te worden;
liever te beminnen, dan bemind te worden.

Want:wie geeft, ontvangt;
wie zichzelf vergeet, zal zichzelf in waarheid vinden;
wie vergeeft, zal vergeving krijgen;
en wie sterft aan zichzelf zal verrijzen
tot eeuwig leven!

==
Heer, maak me tot een instrument van uw vrede.
Laat me liefde zaaien waar haat is,
vergeving waar men elkaar kwetst,
geloof waar twijfel is,
hoop waar wanhoop is,
licht waar duisternis heerst,
vreugde waar droefheid is.

O goddelijke meester, geef toch
dat ik er meer naar streef
te troosten dan getroost te worden,
te begrijpen dan begrepen te worden,
te beminnen dan bemind te worden.

Want door te geven ontvangen wij,
door te vergeven verkrijgen wij vergeving,
en door te sterven worden we
tot eeuwig leven geboren.
==

Gebed om Vrede
Heer, maak mij tot instrument van uw vrede:
- dat ik, waar haat is, liefde breng;

- waar schuld is, vergeving;

- waar tweedracht is: eenheid;

- waar dwaling is: waarheid;
- waar twijfel is: geloof;

- waar wanhoop is: hoop;

- waar duister is: licht;

- waar narigheid is: blijheid.


Geef, dat ik zoek

niet zozeer getroost te wórden, als wel te troosten;

niet zozeer begrepen te wórden, als wel te begrijpen;

niet zozeer bemind te wórden, als wel te beminnen.


Want wie geeft, ontvangt;

wie zichzelf vergeet, vindt zichzelf;

wie vergeeft, wordt vergeven;

wie sterft, krijgt eeuwig leven.

Amen.

==
Gebed van Franciscus van Assisi

Lord, make me an instrument of your peace.
Where there is hatred, let me bring love.
Where there is injury, pardon.
Where there is doubt, bring your faith.
Where there is despair, hope.
Where there is darkness, bring your light.
Where there is sadness, bring your joy.
Divine Master,
grant that I may not seek to be consoled as to console.
Grant that I may not seek to be understood, as to understand.
Lord, grant that I may not seek to be loved, as to love.
For it is in giving that we receive.It is in pardoning that we are pardoned.
It is in dying to self that we are born to eternal life.


vertaling:

Heer, maak van mij een instrument van uw vrede
Laat mij waar liefde is liefde brengen.
Laat mij waar wrok is vergeving brengen.
Laat mij waar tweedracht is eenheid brengen.
Laat mij waar dwaling is waarheid brengen.
Laat mij waar twijfel is geloof brengen.
Laat mij waar wanhoop is hoop brengen.
Laat mij waar duisternis is, licht brengen.
Laat mij waar verdriet is vreugde brengen.
Heer, maak dat ik er meer op uit ben
te troosten dan getroost te worden
te begrijpen dan begrepen te worden
te beminnen dan bemind te worden.
Want door te geven krijgen wij
door ons te vergeten vinden wij
door te vergeven wordt ons vergeven
door te sterven verrijzen wij tot het eeuwige leven.
==

Heer, maak mij een werktuig van uw vrede.
Laat me liefde brengen waar haat overwoekert.
Laat me vergeving brengen waar beledigd werd.
Laat eendracht brengen waar tweedracht heerst.
Laat me waarheid brengen waar mensen dwalen.
Laat me geloof brengen waar getwijfeld wordt.
Laat me hoop brengen waar gewanhoopt wordt.
Laat me licht brengen waar duisternis heerst.
Laat me vreugde brengen waar droefheid is.

En moge ik bij dit alles zoeken,
niet zozeer getroost te worden dan wel te troosten,
niet zozeer begrepen te worden danwel te begrijpen,
niet zozeer bemind te worden dan wel te beminnen.

Want het is door te geven dat men krijgt,
door zichzelf te verliezen dat men vindt,
door te vergeven dat men vergeving bekomt.
en door te sterven dat men verrijst
tot eeuwig leven.

==
Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.

Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen.
==

English versions of the prayerof Fanciscus van Assisi

Lord, make me an instrument of your peace.
Where there is hatred, let me sow love.
Where there is injury, pardon.
Where there is doubt, faith.
Where there is despair, hope.
Where there is darkness, light.
Where there is sadness, joy.
O Divine Master,
grant that I may not so much seek to be consoled, as to console;
to be understood, as to understand;
to be loved, as to love.
For it is in giving that we receive.
It is in pardoning that we are pardoned,
and it is in dying that we are born to Eternal Life.
Amen.

==

Lord, make me a channel of thy peace;
that where there is hatred, I may bring love;
that where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness;
that where there is discord, I may bring harmony;
that where there is error, I may bring truth;
that where there is doubt, I may bring faith;
that where there is despair, I may bring hope;
that where there are shadows, I may bring light;
that where there is sadness, I may bring joy.
Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted;
to understand, than to be understood;
to love, than to be loved.
For it is by self-forgetting that one finds.
It is by forgiving that one is forgiven.
It is by dying that one awakens to eternal life.
Amen.

==

A popular hymn version, adapted and set to music by Sebastian Temple, ©1967 by OCP Publications, is Make Me A Channel of Your Peace. It is an anthem of the Royal British Legion and is usually sung every year at the Service of Remembrance in November at the Royal Albert Hall, London.

Make me a channel of your peace:
Where there is hatred, let me bring your love,
Where there is injury, your pardon, Lord,
And where there's doubt true faith in you.
Make me a channel of your peace:
Where there's despair in life, let me bring hope,
Where there is darkness, only light,
And where there's sadness, ever joy.
O Master, grant that I may never seek
So much to be consoled as to console;
To be understood as to understand,
To be loved, as to love with all my soul!
Make me a channel of your peace:
It is in pardoning that we are pardoned,
In giving of ourselves that we receive,
And in dying that we are born to eternal life.

==

by Mother Theresa, when she addressed the United Nations in 1985

Make us worthy Lord to serve our fellow men throughout the world,
who live and die in poverty and hunger.
Give them through our hands, this day, their daily bread
and by our understanding love give peace and joy.
Lord, make me a channel of thy peace.
That where there is hatred I may bring love,
That where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness,
That where there is discord, I may bring harmony,
That where there is error I may bring truth,
That where there is doubt I may bring faith,
That where there is despair I may bring hope,
That where there are shadows I may bring light,
That where there is sadness I may bring joy.

Lord, grant that I may seek rather
to comfort than to be comforted,
To understand than to be understood,
To love than to be loved.

For it is by forgetting self that one finds.
It is by forgiving that one is forgiven,
it is by dying that one awakens to eternal life.
Amen.


SitaRam SitaRam
Hans(uman)
www.kirtan.nu
www.dezingendeziel.nl
www.dansenmetdegoden.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten